AVISO LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACITAT

QUI SOM
La societat MONTAJES POME, SL (ara endavant MONTAJES POME), amb domicili social en el Polígon Industrial Bosc de Can Cuca, carrer Industria, s/n, Nau 15, a Sils (17410 - Girona), amb direcció de correu electrònic pome@montajes.eu, amb CIF número B-55.154.942, informa que segons l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, que es titular del domini de la pàgina www.cubiertasyfachadaspome.com

INFORMACIÓ LEGAL
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant Llei Orgànica 3/2018), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE) i el Reglament Europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i a la lliure circulació dels mateixos (en endavant Reglament Europeu), comuniquem que les dades personals facilitades a través de la nostre pàgina web (mitjançant el formulari de contacte), seran incorporats en un fitxer sota la responsabilitat, us i destí únic de MONTAJES POME, amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis com a empresa de muntatge de cobertes.

L’Usuari es compromet a que davant de qualsevol canvi en les seves dades personals, porti a terme la comunicació de la modificació dels mateixos a MONTAJES POME, enviant un correu electrònic a pome@montajes.eu, ja que en tot moment l’Usuari pot modificar les seves dades facilitades en el formulari de contacte. Entendrem que les seves dades no han sigut modificades sinó s’ha notificat cap canvi.

MONTAJES POME es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant el formulari de contacte que es troben a la seva pàgina web, únicament amb la finalitat de prestar els nostres serveis com a empresa de muntatge de cobertes.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides en els formularis de contacte mitjançant la lectura de la present Nota Legal i política de privacitat que s’expressen a continuació.

POLÍTICA DE PRIVACITAT (NOTA LEGAL)
Segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i el Reglament Europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i a la lliure circulació dels mateixos MONTAJES POME, posa en coneixement dels Usuaris els següents punts:

CONDICIONS D’ÚS
El mer accés a la pàgina web www.cubiertasyfachadaspome.com no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre MONTAJES POME i l’Usuari.
L’ús de la pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari.
MONTAJES POME a través de la seva pàgina web ofereix als Usuaris, informació de contacte de l’empresa, informació sobre els seus serveis i productes, un formulari de contacte. Per a la contractació dels nostres serveis, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb MONTAJES POME, a través de les diverses vies de contacte amb la mateixa que es disposen a la pàgina web de la seva titularitat o de manera presencial en el seu centre.
La forma que MONTAJES POME utilitzarà per contactar amb l’Usuari serà a través del contacte facilitat per part de l’Usuari en el formulari de contacte, i per això, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avís Legal quan procedeix a l’enviament del formulari de contacte, autoritza expressament a MONTAJES POME per a tractar les seves dades personals i per a que aquesta pugui utilitzar com a medi de comunicació amb vostè (l’Usuari), per a donar resposta a la seva sol·licitud, dubte i/o consulta realitzada a través del formulari, el seu correu electrònic facilitat, ja que d’aquesta manera es podrà atendre i transmetre la informació relativa a MONTAJES POME que ens hagi sol·licitat, per tant, s’utilitzarà amb la finalitat de poder atendre les seves consultes realitzades a través del formulari de contacte i per poder prestar els nostres serveis anteriorment mencionats.
Per que l’Usuari d’aquesta pàgina web, www.cubiertasyfachadaspome.com, de la qual és titular MONTAJES POME, pugui facilitar les seves dades personals que es requereixen en el formulari de contacte, aquest ha de ser major d’edat. Informem que les dades personals obtingudes a través del formulari de contacte en la pàgina web, seran incorporades en un fitxer del qual el seu ús, responsabilitat i destí únic és MONTAJES POME, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i prestar-li els nostres serveis com a empresa de muntatge de cobertes.

TIPUS DE DADES QUE ES SOL·LICITEN I RECULLEN
MONTAJES POME informa sobre la seva política respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris que puguin ser recollides per la sol·licitud de informació (a través del formulari de contacte existent en la nostre pàgina web).
MONTAJES POME recull una sèrie de dades de caràcter personal per a poder gestionar i desenvolupar la prestació i compliment dels nostres serveis mencionats anteriorment, a més, també s’utilitzen per poder informar-li sobre la varietat de serveis i productes que oferim i que ens sol·licita, és a dir, per mantenir comunicacions amb l’usuari/client relacionades amb el desenvolupament de la prestació dels nostres serveis que ens hagi sol·licitat i contractat (per exemple, informació sobre els nostres procediments de muntatge, enviament de factura o pressupost, com va la gestió de la seva comanda, etc.). A continuació, senyalem les categories de dades personals que recollim en el formulari de contacte, com els que posteriorment es puguin facilitar durant la prestació dels nostres serveis, amb la finalitat anteriorment dita i com s’utilitzen.
• Dades de contacte: es sol·liciten i recullen les dades de contacte, com són el nom, cognom, número de telèfon i la direcció de correu electrònic. Les dades es sol·liciten per poder posar-nos en contacte amb vostè per facilitar-li la informació que ens hagi sol·licitat sobre els nostres serveis com també per iniciar la prestació dels mateixos. A més, s’utilitzen per atendre qualsevol problema o consulta que ens faci, per portar a terme las comunicacions entres ambdues parts en relació a l’estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis que ens hagi contractat com a empresa de muntatge de cobertes, com també per a fins d’enviament de comunicacions comercials.
La legitimació que s’ostenta per al tractament de les seves dades personals es basa per a gestionar l’ús i entrega de les seves sol·licitud de informació a través del formulari de contacte que es troba en la nostre web, també per la gestió de respostes a les seves sol·licituds de informació, pressupost i/o preus dels nostres serveis i productes que ens faci arribar a través de correu electrònic o altres mètodes, i que es respondran de la mateixa manera, com també per gestionar el desenvolupament i posterior prestació dels nostres serveis que ens hagi contractat.
En virtut de la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que l’Usuari de la pàgina web faciliti a través del formulari de contacte o bé per la recepció de correus electrònics enviats pel mateix Usuari, amb la finalitat de poder atendre a la sol·licitud realitzada en el mateix, com les dades ja facilitades o que posteriorment es facilitaran per la prestació dels serveis, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que si accepta aquest Avís Legal quan procedeix a l’enviament del formulari, autoritza expressament a MONTAJES POME, per tractar les seves dades personals i per a que aquesta pugui utilitzar com a mitjà de comunicació amb vostè (Usuari) per donar resposta a les seves sol·licituds i/o consultes, el correu electrònic (dada de contacte) que ens faciliti per poder atendre les referides consultes i per a la prestació dels nostres serveis, ja que d’aquesta manera es podrà portar a terme la prestació de serveis que ens hagi contractat, per tant, s’utilitzaran les referides dades per poder atendre a les consultes realitzades i per la prestació efectiva dels nostres serveis.
Així com també es podran utilitzar les seves dades personals per procedir a l’enviament de comunicacions comercials informant sobre la nostre activitat i novetats en productes i serveis de MONTAJES POME, però en aquest cas, sempre i quan, l’Usuari hagi acceptat de forma expressa a l’hora d’enviar els formularis amb les seves dades personals, que desitja rebre correus comercials i de publicitat de MONTAJES POME, i per tant, dona el consentiment exprés per aquest fet. Aquestes dades personals comunicades per l’Usuari a través dels formularis o per l’enviament de correus comercials enviats pel mateix Usuari al compte de correu electrònic de MONTAJES POME, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats a un fitxer de responsabilitat, ús i destí únic de MONTAJES POME.
MONTAJES POME informa que tenen implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries segons l’estat de la tècnica per la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que preveu la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu 2016/679.

POLÍTICA DE CESSIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS
MONTAJES POME informa que totes les dades personals facilitades per l’Usuari a través del formulari de contacte, per la recepció de correus electrònics enviats per ells mateixos o bé per la prestació dels nostres serveis, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la prestació d’un servei sol·licitat impliqui necessàriament dins d’una relació contractual la participació d’altre empresa per a poder portar a terme i complir amb la prestació del servei, cosa que comportaria una cessió de dades amb la finalitat única de recolzament de la tercera empresa per poder complir amb el servei que ens hagi sol·licitat i contractat.
Per tant, les seves dades podran ser comunicades a empreses externes a MONTAJES POME, amb la finalitat de poder prestar de forma satisfactòria els serveis i/o productes contractats, i que seran:
- Empreses dedicades a la prestació dels serveis de logística, transport i entrega de productes (empreses de missatgeria i transport).
- Entitats financeres, les quals gestionaran per sí mateixes el procediment de pagament i cobrament dels nostres serveis.
- Empreses dedicades als serveis tecnològics i informàtics, per a la gestió i manteniment de la pàgina web a través de la qual prestem els nostres serveis i productes als Usuaris.

MONTAJES POME informa que dites empreses externes estan subjectes al compromís de tractar les dades cedides de forma confidencial i secreta, a més,
MONTAJES POME es compromet a només cedir únicament les dades personals expressament necessàries pel compliment de la prestació.
MONTAJES POME es compromet a utilitzar les dades personals recollides i facilitades pels Usuaris en el formulari contingut en la seva pàgina web, els enviats per ells mateixos a través de correus electrònics a l’adreça electrònica de MONTAJES POME i aquells que es coneguin durant la prestació dels nostres serveis, únicament per la finalitat anteriorment mencionada, i a tractar-lo amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per la seguretat de les mateixes.
L’Usuari tindrà que donar el seu consentiment exprés per a que MONTAJES POME pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites, quan faci “clic’’ a l’enllaç sota del formulari de contacte en la nostre pàgina web, acceptant les condicions d‘ús i política de privacitat, i nomes llavors podrà enviar el formulari amb les seves dades personals.

PERÍODE DE TEMPS DURANT EL QUAL CONSERVAREM LES SEVES DADES
MONTAJES POME tractarà i conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb la relació contractual o de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és adir, mentre duri la condició con a client, per tant, només durant el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per qual es van recopilar, o segon el cas, fins que s0’exerceixi el dret d’oposició, cancel·lació o a l’oblit.
Tot i el que s’expressa a l’apartat anterior, i per imperatiu legal (articles 29.2 lletra E i 70 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) es conservaran de forma segura durant el temps en el qual poguessin sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió i prestació dels nostres serveis i del tractament de les dades. Una vegada finalitzar el referit període, s’eliminaran les dades.
QUIN SÓN ELS SEUS DRETS I COM PODEN EXERCIR-LOS.

També MONTAJES POME vol informar als Usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens hagin facilitat:
a. Dret d’accés, que li permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades, així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.
b. Dret de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que li permeti rectificar o cancel·lar les seves dades personals quan tingui constància de que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives.
c. Dret a la limitació, que li permet que no es realitzi el tractament de les seves dades sobre un part concreta de les mateixes, quan les dades siguin inexactes mentre es confirma la dita inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins/objectius del tractament i/o quan es faci valer un interès legítim.
d. Dret a la portabilitat, dret a rebre els seves propis dades personals que hagin sigut facilitades i tingui un responsable de tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, per a que pugui ser transmesa a un altre responsable del tractament sense que ho pugui impedir el responsable del tractament a qui li va facilitat.
e. Dret a l’oblit, supressió de les dades personals de l’interessat sense cap dilació sempre i quan aquestes dades personals ja no siguin necessàries conforme a la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés de l’interessat, quan s’exerceixi el dret a oposició sobre les mateixes o siguin tractades de maner il·lícita i també quan es doni el cas de que aquestes dades ja no siguin necessàries per les finalitat per les quals van ser recollides i/o quan les dades hagin de ser suprimides per complir amb una obligació legal o hagin sigut obtingudes a través de l’oferta de serveis de la societat de la informació.
Els referits drets s’estableixen las articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, i es poden fer valer a través de l’enviament d’escrit dirigit presencialment o por correu postal al domicili social de MONTAJES POME, amb CIF número B-55.154.942, situat al Polígon Industrial Bosc de Can Cuca, carrer Industria, s/n, Nau 15, a Sils (17410 - Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a la direcció electrònica de: pome@montajes.eu. També s’informa de la possibilitat de interposar queixes davant l’autoritat competent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

COMUNICACIONS I CORREUS COMERCIALS
En el cas de que l’Usuari vulgui comunicar-se amb MONTAJES POME, per a portar a terme alguna consulta i/o consulta, haurà de dirigir-se a la direcció postal i/o correu electrònic pome@montajes.eu
Les comunicacions entre MONTAJES POME i l’Usuari, es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportades o facilitades pel mateix Usuari a través dels formularis continguts a la pàgina web. Com anteriorment ja ha quedat comentat en aquest Avís Legal, l’Usuari accepta la utilització de les seves dades de contacte que faciliti (la direcció de correu electrònic per l’enviament de Correos electrònics i el seu número de telèfon) com a procediment vàlid per a l’intercanvi de informació i remissió de comunicacions amb MONTAJES POME, en relació amb la prestació dels nostres serveis com a empresa de muntatge de cobertes, entre altres serveis relacionats (com per exemple podrien ser per la resolució de dubtes sobre els nostres horaris, el procediment de muntatge, components dels nostres productes, cost dels nostres serveis i productes, informació sobre comandes, etc.) si accepta que ha entès i que està d’acord amb aquest Avís Legal abans d’enviar el formulari de contacte amb les seves dades (cosa distinta passa amb el cas d’acceptació o no de correus comercials com anteriorment ja s’ha explicat en aquest Avís Legal).

Tot i que aquest consentiment exprés podrà ser en trot moment revocat per l’usuari, mitjançant l’enviament d’un escrit dirigit al domicili social de MONTAJES POME, que abans ha sigut referenciat, o a través de correu electrònic a la direcció següent: pome@montajes.eu

D’acord amb la LSSICE, MONTAJES POME envia correus comercials via correu electrònic si aquesta opció ha sigut acceptada prèviament i de forma expressa pels Usuaris quan han enviat els formularis que es troben a la pàgina web de la seva titularitat amb les seves dades de caràcter personal que se li requereixen. És a dir, sense el consentiment exprés dels Usuaris on accepten rebre correus comercials, no es portaran a terme aquests enviaments. Per tant, en el formulari de la pàgina web, l’Usuari te la possibilitat de donar el seu consentiment per a que les seves dades puguin ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li informació comercial i de publicitat sobre els nostres serveis, productes, ofertes i novetats de MONTAJES POME, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

Tot i que aquest consentiment exprés podrà ser sempre revocat per l’Usuari, mitjançant l’enviament d’escrit sol·licitant donar-se de baixa d’aquest servei dirigit al domicili social de MONTAJES POME, que abans ha sigut referenciat, o a través del correu electrònic següent: pome@montajes.eu

Actualment MONTAJES POME no te incorporat el sistema d’enviaments de correus electrònics amb una finalitat comercial i de publicitat sobre els seus productes i serveis com a agència de viatges.

RESPONSABILITATS
El lloc web de MONTAJES POME proporciona gran diversitat de informació, serveis i dades, com també un formulari de contacte i formulari de realització de comanda online. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a la veracitat i licitud de les informacions aportades pel mateix en els formularis en la pàgina web de MONTAJES POME.
Tot i que MONTAJES POME actua amb la màxima diligencia possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en que l’Usuari de la pàgina web estigui consultant- Per això, MONTAJES POME manifesta que les referències a productes i preus que es presentin en la seva pàgina web tenen una funció orientativa i no obliguen a MONTAJES POME fins la confirmació expressa d’una comanda.

MONTAJES POME no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la pàgina web, com també dels que es puguin derivar de l’accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d’aquesta.
Els Usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i serveis que MONTAJES POME pot oferir en la seva pàgina web i a no utilitzar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la normativa legal. MONTAJES POME es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.
També es vol informar que la informació continguda en aquesta pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà ser actualitzada, modificada o també podrà ser eliminada sense previ avís, tot i que sempre es respectarà totes les previsions legals de la informació. MONTAJES POME no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços que derivin a llocs web fora i externs del de la seva titularitat.
MONTAJES POME no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens al de la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà d’enllaços.
MONTAJES POME declara haver adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als Usuaris, que poguessin derivar-se de la navegació pel lloc web. En conseqüència MONTAJES POME, no es fa responsable, en cap caso, dels eventuals danys que per la navegació per Internet que poguessin patir els Usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeos, àudios, logotips, combinacions de colors, estructura, ordenació, presentació del contingut, entre altres elements) que formen part de la pàgina web, pertanyen por sí mateixa o com a cessionària a MONTAJES POME i són utilitzats en base a una finalitat publicitària, de informació i per a la prestació dels seus serveis, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta pàgina web, i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de MONTAJES POME. En virtut del que disposa els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la LSSICE, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada en disposició total o parcial dels continguts d’aquesta pagina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i medi tècnic sense l’autorització de MONTAJES POME. Per tant, MONTAJES POME, es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.
Els Usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de MONTAJES POME. Podran visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per a ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en la pàgina de MONTAJES POME.
Amb la voluntat de millorar la pàgina web, MONTAJES POME es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en que aquests apareixen localitzats.

CANVI DE NORMATIVA
MONTAJES POME es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.

LEGISLACIÓ APLICABLE
MONTAJES POME es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
Per totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i complimento d’aquest Avís Legal i condicions generals de la contractació, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, MONTAJES POME, es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de las presentes condiciones.